Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

MİSYONUMUZ

Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde, mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların hatta belli kurumların değil tüm toplumun ve tarafların çıkarlarının gözetilmesi, dolaysıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun,tarafsız ve dürüst davranılması,

Kişilik kavramı, işletmelerin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden,personelinden ve diğer ilgililerden, kamu kurum ve kuruluşlarından ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu,muhasebe işlemlerinin salt bu kişilik adına yürütülmesi,

İşletmenin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdürülmesi,

İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması,

Dönemler başlıca şunlardır;

✓ Gelir vergisi ile kurumlar vergisi açısından bir takvim yılı (01.01. – 31.12. eğer işletme yıl içerisinde açılmış ise açılış tarihinden takvim yılının son gününe kadar 31.12. olan süredir. Özel hesap dönemi belirlenmiş ise belirlenen hesap dönemidir.)

✓ Geçici vergi açısından 01 Ocak tan başlamak üzere üçer aylık dönemlerdir.

✓ Katma Değer Vergisi açısından bir aylık dönemdir.

✓ Gelir vergisi kesintileri ile ilgili Muhtasar beyanname açısından ise bir aylık (10 kişiye kadar) veya üçer (10 kişiden fazla ücretli çalıştıranlar) aylık dönemdir. 

İşlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimi ile yansıtılması ve işlemlerin ulusal para birimine göre yapılması,

İşletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması,

Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız,ön yargısız davranılması

Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması,

Mali tabloların taraflara doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olması,

Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması,

Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olması,

İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması,

Muhasebe mesleği gereği kamuyu aydınlatma,

Kamuyu aydınlatma ilkesi, ortaklık pay sahipleri, alacaklıların, gelecekteki pay ve tahvil sahiplerinin, sermaye piyasasının diğer ilgililerinin aldatılmalarını önleyip, ortaklık yararına kazanılmalarını, özel ekonomik gücün ulusal ekonomi gereklerine ve faydasına uygun çalışmasını gerçekleştiren; iç ve dış denetimi kapsamı içine alan ilkelerin bütünüdür.

Muhasebecinin misyonu yukarıda sayılan işlerle doğrudan ilgilidir. Ancak bunun yanında;

✓ Meslek mensubu her şeyden önce bakımlı ve bencil olmamak şartıyla kendini sevmelidir,

✓ İyi giyimli, güler yüzlü, kibar, davranışlarında saygılı ve ölçülü olmalıdır,

✓ Güzel konuşmalı, mesleki bilgi ile donanmalı ve bilgiyi iyi kullanmalıdır,

✓ Düzenli çalışmalı, bilgili, dürüst, güvenilir, tarafsız ama aynı zamanda sır saklayan olmalıdır,

✓ İş yerini, işveren ve beraber çalıştığı insanları iyi tanımalı iyi tahlil etmelidir,

✓ Sorumluluk üstlendiği iş yerinin çalışma konusu ile o sektörün çalışma koşullarını, piyasa şartlarını yeterince öğrenmeli,

✓ Çalışma konusu ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve tebliğleri asgari düzeyde bilmeli, ilişkide bulunacağı tüm kurum ve kuruluşların yerlerini ve oradaki yetkilileri tanımalı,

✓ Meslek mensubu sorumluluk üstlendiği iş yerlerini belli aralıklarla mutlaka ziyaret etmeli başta muhasebe servisi olmak üzere tüm birimleri dolaşmalı, üretim, satış, pazarlama, stok departmanları ile zaman zaman görüşmeler yapmalıdır,            

VİZYONUMUZ

Meslek mensuplarının devlet ile mükellef arasında vergi ilişkilerinde denge unsuru olmasının yanı sıra eğitim ve tecrübeleri ile işletmelere ekonomik yön vermede etkin olabileceklerine işaret edilmiştir.

Bir yandan vergi ilişkileri, diğer yandan ticaret ve endüstride meydana gelen gelişmelerin yarattığı mali ve ekonomik sorunlar, öyle büyük ve karmaşık bir hale gelmiştir ki, değil sade bir yurttaş, mali ekonomik konularda yüksek öğrenim görmüş kimseler bile, bu işlerin rahatlıkla üstesinden gelmek durumunda değillerdir.

İşte bu gelişmeler, modern vergi sistemlerinin yanı sıra muhasebe, işletmecilik ve vergi konularında yüksek bilgi ve ihtisas sahibi olacak yeni bir mesleğin doğmasına neden olmuştur.

Diğer taraftan ekonomik hayatta, özellikle endüstri, ulaştırma, inşaat, banka ve sigortacılık gibi iş kollarında sermaye şirketleri önemli rol oynar duruma gelmiştir. Sermaye şirketleri ekonomik yapı içlerinde güçlerini hisse senedi ve tahvil yoluyla ve diğer mali araç ve ilişkilerle sağladıkları kaynaklardan bulmaktadırlar. Bunları yapabilmeleri ise bilanço hesaplarının denetimden geçirilmesine ve bunun herkes tarafından bilinmesine, diğer bir deyişle, sermaye temini alanında ve genel olarak mali ilişkilerde emniyet, güven ve devamlılığın varlığına bağlıdır.

Bu genel vizyon tanımlamalarından hareketle meslek mensuplarını; işletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini her şeyden önce muhasebe kurallarının ve yasaların doğru uygulanıp uygulanmadığı açısından inceleyerek, gerektiğinde bu konulardaki tarafsız görünüşünü ilgililerin yararına sunan uzman olarak tanımlamak mümkündür.

Mali Müşavirler kamu hizmeti niteliğindeki görevlerini mesleğin genel ve özel şartlarına uygun olarak yapan ve şirketlerin finansal tablolarının doğru ve güvenilir olduğunu tasdik eden meslek mensuplarıdır.

Türkiye'deki muhasebe tatbikatı yeknesaklıktan mahrumdur ve isabetli karar alabilmeleri için gerekli bilgileri yöneticiye sağlamaktan uzaktır. Muhasebe uygulamalarından çıkan bilanço ve kar zarar cetvelleri ekonomik amaçların gerçekleşmesinde kullanılacak bilgileri vermediği gibi, işletme düzeyinde işletme ilgilileri için yapılacak incelemelerde de, güvenilir ve anlaşılır bilgi sağlayamamaktadır.

İşletmeler, finansal tablolarının mali analizlerinin yapılmasına ihtiyaç duymaktadırlar. Meslek mensupları, denetim ile beraber mali analiz yorumlarını yapabilecek uzman kişilerdir. Mali analizle saptanan işletme faaliyetlerinin verimini ve karlılığını artırıcı önlemler, mali kontrolle sağlanır. Kontrolün yapılması ve düzeltici önlemlerin alınması bakımından mali planlama ön koşuldur. Mali Plandaki hedeflerle fiili uygulamaların mukayesesi sonucu işletme faaliyetlerinin durumu hakkında bilgi edinilir ve bu bilgiler alınacak önlemlere esas olur.

Bir kontrol işlemi, dört evreden meydana gelir:

  1. Kontrol kriterlerinin seçimi = Kontrol ilişkilerinin anlaşılması için hangi değişkenin diğerlerine etki edeceği hususunun belirtilmesi,
  2. Performans kriterlerinin saptanması = Fiili uygulamaların ölçüleceği normların gösterilmesi,
  3. Uygulamanın değerlenmesi = Fiili uygulama ile normların mukayese edilmesi,
  4. Düzeltici önlemlerin alınması = Yukarıdaki faaliyetlerin daha iyi biçimde yapılmasının sağlanmasıdır.

İşletme, kontrol sistemi yoluyla saptadığı amaçlara emin biçimde ulaşmakla faaliyetlerini daha verimli ve karlı yürütme bakımından tehlikeli durumlarla karşılaşmadan önce işletme sorunlarını saptar ve faaliyetlerini düzeltici, geliştirici önlemleri zamanında alır.

İşletmenin kontrol fonksiyonunun yürütülmesinde mali yönetici büyük ve önemli bir role sahiptir. Mali yönetici bu rolünü, mali kontrol araçlarıyla yerine getirir. Mali kontrol faaliyetleri bir işletmeye ait kontrol işleminin her evresinde görülür. Bu fonksiyonu yürüten mali yönetici planların hazırlanmasında, performans kriterlerinin saptanmasında, faaliyet raporlarının meydana getirilmesinde en büyük sorumluluğu taşır. Ayrıca faaliyetlerin değerlendirilmesine ve düzeltici önlemlerin alınmasına katkı sağlar. Mali kontrol fonksiyonunu yürüten mali yöneticinin sahip olduğu araçlar sırası ile bütçeler, mali raporlar, faaliyet raporları, sanayi ile rakip işletmelere ait standart kriter ve oranlar ile mali analizlerdir.

Yukarıdaki kontrol kriterlerinin bir kısmı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirce tespit edilecektir.

 "Kontrol İlişkiler'"inde iç kontrol sisteminin kurulması işletme yöneticilerince yapılacaktır.

Bu sistem serbest muhasebeci mali müşavirlerin denetim görevinde ileriye dönük katkı sağlayacağından "kontrol merkezlerinin" oluşumunda meslek mensupları organizasyona katılmalıdırlar.

Tam Tasdik denetimi görevinde bir yıllık bir emek vermiş  mali müşavir o işletmenin; faaliyetlerinin rakamsal verilerine hakim olacak ve finansal tablo analizlerini yapabilecektir. Artık masrafların satışa oranı, sermaye ile cironun devir süratindeki ilişkisi, işletme sermayesinin yeterliliği, yeterli değilse kayıt dışı finanse edilip edilmediği gibi çoğaltılacak yorumlar mali müşavirlerce kolaylıkla yapılabilecektir.

Enflasyonun düşürülmesi sonucu işletmelerin üretimi artacaktır. Artan üretimin satışında işletmenin karları düşecek ve bütün gözler finansal tablolara dönecektir. Mali analizlerin sonuçları, globalleşen dünya da standartlaşmaya doğru gitmiştir. Örneğin likidite durumunu veren cari oranın (1) olması genel kabul görmüş ve uygulanmaktadır.

Ülkemizde uygulanan tek düzen muhasebe hesap planına göre düzenlenmiş mukayeseli bilanço ve gelir tablolarından mali analiz yaparak işletmenin mali portresini çizebilmektedirler. Mali tablo analizi raporunda işletme yöneticilerine de ortaklara verilecek olan bilgi ve bulguları yararlı şekilde yorumlayacak olanlar  mali müşavirlerdir.

Mali Müşavirler yıl sonuna kadar aylık mizanlardan takip edecekleri hesapların yıl sonundaki kümülatif değerlendirilmesi işletmenin ekonomik durumunu ortaya koyacaktır.

Yapılacak bu çalışma gelecek açısından firmaya yön verecektir.

Mali müşavirlerin katkısı büyük olacaktır.

Tek düzen hesap planına göre hazırlanmış finansal tabloların uluslararası genel kabul görmüş muhasebe standartlarına, Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu değerleme hükümlerine tabi kurallara göre düzenlenmesi mali analizlerin kamuoyuna yanlış yorumlarla yansıtılmasına neden olmaktadır.

Ülkemiz ekonomisinde meslek mensuplarını, yeni ve önemli birçok görevler beklemektedir. Bu görevlerin en önemlilerinden biri denetimi ve düzeltilmesi yapılan finansal tablolardan işletmelerin mali analizlerinin yapılarak yöneticilere yol gösterilmesidir.

Ülkemizde; tek düzen muhasebe sistemi ve muhasebe standartlarına göre düzenlenen finansal tablolar, finansal analiz yapılabilecek düzeye ulaşma çalışmaları hızla yürütülmektedir. Finansal tabloların mali analizi yeni bir ekonomik penceredir. Bu pencereden bakarsak, 21.yüzyıl bilgi çağı olarak kabul edildiğine göre bu çağda tüm verilerin doğru ve gerçek olarak elde edilmesi kolaylaşmıştır. Başka tanımla artık istenilen veriler kolayca elde edilecek diyebiliriz.

Oluşacak ekonomik krizlerin habercisi mikro ekonominin iyi değerlendirilmesi ile önlenebilir kanısındayız. Burada görev tüm meslek mensuplarına düşmektedir.

  1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin vizyonunun Yeminli Mali Müşavirlik olması,
  2. Finansal tablolarda işletmelerin geleceğinin tespitinde mali tahliller sonucu doğru ve güvenilir görüş sunabilmesi,
  3. İşletmelerin geleceğinin tespiti sonunda elde edilen bilgilerin merkezde toplanarak değerlendirilmesi makro açıdan ülke ekonomisinde büyük şirketlerin yaratacağı ekonomik krizlerin önlenmesi,

olarak ifade ve kabul edebiliriz. Tüm bu vizyonu gerçekleştirecek olanlar bütünü ile “meslek mensup”larıdır.

KISACA SMMM NURİ ÇAMOĞLU

Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Bölümünden 1978 yılında mezun olmuştur. Başarılarla geçen 30 yıllık iş tecrübesi ile hizmet vermektedir.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.256 214 24 64    /    0.533 361 33 23

Fax: 0.256 214 24 63

E-Mail: info@nuricamoglu.com